Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Op deze pagina staan de algemene voorwaarden van Gites B.V. en Gites Betalingen B.V.
Gites B.V. is de exploitant van de website waarop geadverteerd wordt. Gites Betalingen is de partij die verantwoordelijk is voor de afhandeling van boekingen en betalingen die lopen via de boekingsmodule van de website.  

Agemeen deel van de Algemene voorwaarden van Gites B.V. en van Gites Betalingen B.V.

Gites B.V. (hierna: Gites) is gevestigd aan de Lloydstraat 138 (3024 EA) in Rotterdam en ingeschreven bij de KvK onder nummer: 24321887. Het BTW-nummer is NL818701158B01.

Gites Betalingen B.V. (Hierna: Gites Betalingen) is gevestigd aan de Lloydstraat 138 (3024 EA) in Rotterdam en ingeschreven bij de KvK onder nummer 67258344. Het BTW-nummer is NL856899719B01

Introductie

Voor het gebruik van de website zijn spelregels nodig. Deze worden in de Algemene Voorwaarden uiteengezet. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website en op alle rechtsverhoudingen en overeenkomsten tussen Gites en de gebruikers van de website. Gebruikers van de website zijn onder meer bezoekers, adverteerders, huurders, verhuurders, kopers en verkopers.  
De tekst van deze Algemene Voorwaarden wordt aangeboden in de Nederlandse taal en in andere talen. Bij tegenstrijdigheid of onduidelijkheid van bepalingen is de Nederlandse versie doorslaggevend. Als een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig, niet bindend, nietig of vernietigbaar is, heeft dit geen gevolgen voor de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

Gites en Gites Betalingen hebben een algemeen deel dat voor beide ondernemingen geldt en ook ieder een specifiek deel dat verschilt. Gites en Gites Betalingen hebben het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden is toepasselijk vanaf het moment van bekendmaking. 

Algemeen deel van Gites en Gites betalingen

Waar in dit deel van de Algemene Voorwaarden Gites staat, dient te worden gelezen: Gites danwel Gites Betalingen.

Voorwaarden voor gebruik van de website en algemeen

Dit deel van de Algemene Voorwaarden geldt voor iedereen die op welke wijze dan ook gebruik maakt van de website, zoals door de website te bezoeken, erop te adverteren en/of door een boeking te maken als huurder of verhuurder door middel van de boekingsmodule van de website, of door met Gites een andere overeenkomst te sluiten.

Omgangsvormen
Gites verlangt van alle gebruikers dat zij zich tegenover anderen en tegenover Gites correct gedragen. Voor alle gebruikers geldt dat het niet toegestaan is om:

 • onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens te plaatsen;
 • reclame te maken voor producten of diensten anders dan volgens het format van de website;
 • te handelen in strijd met rechten van derden, zoals rechten van intellectuele eigendom;
 • virussen te verspreiden of berichten te verspreiden die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten;
 • de infrastructuur onredelijk te belasten of de goede werking van de website te verstoren;
 • enige inhoud of persoonlijke gegevens van derden te plaatsen, te kopiëren, te bewerken, te verspreiden of op andere manieren inbreuk te maken op de privacy van anderen;
 • zich kwetsend uit te laten over of jegens anderen of om te beledigen, te intimideren, te discrimineren, af te persen, zich gewelddadig te uiten of porno te verspreiden;
 • gegevens te plaatsen die strijdig zijn met de doelstellingen van Gites;

Deze opsomming is niet uitputtend. Ook andere onwenselijke handelingen zijn niet toegestaan, één en ander ter beoordeling van Gites. Gites heeft het recht een gebruiker uit te sluiten van gebruik van de website onverminderd alle overige rechten die aan Gites toekomen.

Gebruiker gaat ermee akkoord dat Gites het recht heeft om politie/justitie gegevens te verstrekken van een gebruiker indien die gegevens worden opgevraagd bij een vermoeden van strafrechtelijk handelen.

Voor het melden van een handelen in strijd met de omgangsnormen verzoekt Gites de gebruiker contact met ons op te nemen via de helpdesk.  

Volgorde

Alle huizen op Gites worden elke nacht 'random' van een volgordenummer voorzien. Alle advertenties in een selectie hebben een gelijke kans op een positie bovenin de lijst.
Er zijn twee keuzes in het selectiemenu die er voor zorgen dat dit volgordenummer geen rol speelt: 

 • Als iemand zoekt met een bepaald budget. In dit geval bepaalt de prijsrange in de prijs-slider in het selectiemenu de selectie.
 • Als iemand zoekt met een zoekterm in het selectiemenu. In dat geval bepaalt de relevantie van het zoekwoord de volgorde van de lijst. 

Onjuiste vermeldingen op de website

De gegevens over accommodatie(s) vermeld op de website zijn afkomstig van en geplaatst door de aanbieder. De aanbieder is ervoor verantwoordelijk dat deze gegevens, zoals prijzen, beschikbaarheid en eigenschappen van de accommodatie(s), juist en volledig worden verstrekt. Gites faciliteert de plaatsing van advertenties, kan de gegevens niet op waarheid controleren en neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of volledigheid.

Alle gegevens op de website zijn onder voorbehoud van vergissingen of andere fouten van ons of van de adverteerders. Gegevens op de website zijn uitsluitend ondersteunend en nooit bedoeld als advies.

Gites verzoekt de gebruiker om eventuele onjuistheden of onvolledigheid direct na constatering bij Gites te melden via de helpdesk. Hiervoor hartelijk dank, mede namens de andere gebruikers van de website.

Intellectuele eigendom

De gegevens op de website kunnen beschermd zijn door rechten van intellectuele eigendom. Deze rechten zijn voorbehouden en dienen te worden gerespecteerd. Gegevens kunnen zijn: teksten, afbeeldingen, foto’s en illustraties. Ook de website zelf is beschermd, waaronder de vormgeving, de software, woord- en beeldmerken en gegevens. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets van dit alles worden verveelvoudigd (waaronder “framing” mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gites of de betreffende rechthebbende.
Het aanbrengen van een hyperlink vanaf een andere website naar (een pagina op) de website van Gites is in beginsel toegestaan.

Gites behoudt zich het recht voor een hyperlink vanaf de website te verbieden indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gast-website zich naar het oordeel van Gites slecht verdraagt met de naam en reputatie van Gites.

Het aanbrengen van een hyperlink in de advertentie op Gites die verwijst naar een andere of eigen website is niet toegestaan en Gites behoudt zich het recht voor om deze zonder aankondiging te verwijderen.

Account

De website biedt de gebruiker de mogelijkheid een account aan te maken. Indien de gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, staat deze ervoor in dat hij:

 • 18 jaar of ouder is en handelingsbekwaam;
 • alle verstrekte gegevens juist en volledig zijn;
 • gerechtigd is de gegevens te gebruiken;

Bij strijdigheid hiermee heeft Gites het recht het account per direct te verwijderen, onverlet andere rechten die Gites toekomen.

Het account kan op ieder moment door de gebruiker worden gewijzigd of op aanvraag via de helpdesk worden verwijderd. Het account is persoonlijk en niet overdraagbaar, wat inhoudt dat de gebruiker die niet mag overdragen aan iemand anders.

Communicatie
Bij communicatie met Gites aanvaardt de gebruiker de verantwoordelijkheid voor het gebruik van e-mail als communicatiemiddel en de mogelijkheid dat e-mail niet of niet tijdig wordt ontvangen. De gebruiker dient altijd zijn spamfilter en de website te checken.

Privacy

Gites neemt de passende zorg in acht bij de verwerking van persoonsgegevens met respect voor ieders privacy. De gebruiker verleent hierbij toestemming voor verwerking van persoonsgegevens die door Gites worden verkregen via de website.
Gites heeft gebruikersgegevens, waaronder adres-, bank en betaalgegevens en de inhoud van conversaties via de website nodig voor de uitvoering van de diensten. Deze gegevens gebruikt Gites voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van de overeenkomst(en), waaronder het verlenen en factureren van de diensten van Gites;
 • afhandeling van boekingen en informeren over het verloop daarvan;
 • informeren over producten en diensten van Gites;
 • verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;

Verder legt Gites gegevens vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken en de beveiliging van de website.

Op zijn website maakt Gites gebruik van cookies die door de browser van de gebruiker worden opgeslagen op zijn computer. Cookies worden gebruikt in het zoekproces en het boekingsproces om informatie over zoekgedrag en boekingen op te slaan. De bezoeker kan zijn browser zo instellen dat tijdens bezoek aan Gites geen cookies worden ontvangen. In dat geval kan het echter gebeuren dat de gebruiker niet gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de website of dat hij geen toegang heeft tot onderdelen van de website.

Als de bezoeker wil weten welke gegevens Gites over hem heeft vastgelegd of als hij zijn gegevens wil wijzigen, kan hij zijn account raadplegen en wijzigen of contact opnemen met de helpdesk van Gites voor verdere informatie.

Beveiliging van de website
Gites treft passende technische en organisatorische maatregelen voor de beveiliging van de website. De beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de kosten verbonden aan het treffen van de beveiliging niet onredelijk is.

De gebruiker van de website zal zorgdragen voor adequate beveiliging van zijn computer en aan hem toegekende account-toegangscodes vertrouwelijk behandelen en niet aan anderen verstrekken.

Aansprakelijkheid

Gites is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de website, waaronder het gebruik van gegevens op de website en evenmin voor de verplichtingen of geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomst(en) tussen een huurder en een verhuurder of (een) andere overeenkomst(en) die de gebruiker sluit.

Indien tussen de gebruiker en Gites een overeenkomst tot stand is gekomen dan is de hoogte van de aansprakelijkheid van Gites, ongeacht de grondslag van de vordering, beperkt tot de directe schade tot maximaal een bedrag ter hoogte van het voor die overeenkomst tussen de gebruiker en Gites bedongen bedrag voor de duur van een jaar.

In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Gites beperkt tot de directe schade tot een maximum van € 1.000,00 (éénduizend EURO). Gites is nooit aansprakelijk voor indirecte schade.

Toepasselijk recht
Op het gebruik van de website en op alle rechtsverhoudingen en overeenkomsten tussen de gebruiker en Gites is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen

Mocht een geschil ontstaan tussen de gebruiker en Gites, dan zal Gites zich inspannen om het geschil samen met de gebruiker op te lossen. Gites verzoekt de gebruiker om een klacht direct te melden via de helpdesk zodat Gites deze meteen in behandeling kan nemen en zo mogelijk de nadelige gevolgen kan beperken. Gites streeft naar een voortvarende oplossing.

De Rechtbank te Rotterdam is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit rechtsverhoudingen of overeenkomsten tussen de gebruiker en Gites, behoudens indien de wet zich in het voorkomende geval ertegen verzet dat het geschil bij een andere rechter dan de rechter van de woonplaats van de gebruiker wordt aangebracht.

Specifieke voorwaarden Gites B.V.

Voorwaarden voor het adverteren

Dit deel van de Algemene Voorwaarden geldt, naast andere toepasselijke delen van de Algemene Voorwaarden, bij het adverteren van accommodatie(s) of het adverteren voor de verkoop van onroerend goed op Gites.

Aard en reikwijdte van de overeenkomst

De plaatsing van accommodatie(s) op de website kan uitsluitend plaatsvinden door middel van sluiting van een advertentieovereenkomst met Gites.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van de adverteerder?

De adverteerder heeft eigen verantwoordelijkheden bij de plaatsing van accommodatie(s). De adverteerder:

 • staat in voor de juistheid en volledigheid van gegevens zoals de prijs, beschikbaarheid en de eigenschappen van de accommodatie(s);
 • staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen het aanbieden van de accommodatie(s) en het gebruik van de gegevens;
 • aanvaardt dat Gites niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor en het recht heeft tot verwijdering van de advertentie indien een derde stelt dat inbreuk wordt gemaakt op zijn rechten (“Notice and Take Down”);

Website

De adverteerder zal alle benodigde gegevens ter beschikking stellen voor de plaatsing van de accommodatie(s) op de website middels een advertentie in overeenstemming met het format van de website. Gites heeft het recht om de ter beschikking gestelde gegevens ook te gebruiken voor algemene marketing- en reclamedoeleinden.
Wijzigingen zullen door de adverteerder meteen worden doorgevoerd in de advertentie. De adverteerder zal geen onnodige, ongewenste, onjuiste of onvolledige gegevens vermelden.
Gites is continu bezig met het verbeteren van de functionaliteit van de website. In de website kunnen wijzigingen worden aangebracht. De adverteerder zal de redelijke medewerking verlenen om daaraan bij te dragen.   

Leidraad

Gites hanteert een leidraad met daarin nadere uitleg, tips en spelregels voor het gebruik van de website, adverteren en het gebruik van de boekingsmodule van de website. De leidraad maakt deel uit van de overeenkomst met de adverteerder en wordt regelmatig bijgewerkt. De nieuwste versie van de leidraad geldt tussen de adverteerder en Gites vanaf bekendmaking aan de adverteerder. De leidraad is te vinden via de link.
https://gites.zendesk.com/hc/nl/articles/211152823

Looptijd advertentieovereenkomst

De advertentieovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van een jaar en loopt aansluitend automatisch door telkens voor de duur van een jaar. De advertentieovereenkomst kan door adverteerder op ieder moment worden beëindigd door schriftelijke opzegging (waaronder mede wordt verstaan per e-mail aan de helpdesk). Bij opzegging vindt geen restitutie plaats.

Prijs en betaling  

Voor zover overeengekomen in de advertentieovereenkomst is de adverteerder voor een advertentie de jaarlijkse prijs verschuldigd. Een advertentie ziet op uitsluitend één verhuur- of verkoopobject. De prijs dient telkens vooraf en voor de duur van een jaar te worden voldaan.

Bij gebreke van tijdige ontvangst van verschuldigde bedragen zijn, na aanmaning, over de openstaande bedragen wettelijke rente vanaf de dag van opeisbaarheid en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 33 % over het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,00.  

Bij gebreke van tijdige ontvangst van verschuldigde bedragen wordt een advertentie van de website verwijderd, onverminderd alle verplichtingen van de adverteerder op grond van de overeenkomst, waaronder de verplichting tot betaling van al hetgeen is verschuldigd.

Klachten

Gites neemt klachten van gebruikers van de website serieus en verlangt hetzelfde van de andere gebruikers. Gites is gerechtigd klachten van gebruikers te onderzoeken en zo nodig maatregelen te treffen, waaronder de verwijdering van een advertentie, onverlet overige rechten die Gites toekomen.

Beëindiging

Gites heeft op ieder moment het recht om de overeenkomst tussen Gites en de adverteerder te beëindigen door opzegging met een opzegtermijn van vijf werkdagen, onverlet alle overige rechten voor wat betreft beëindiging van de overeenkomst.  

Specifieke voorwaarden Gites Betalingen B.V.

I Specifieke voorwaarden huur door middel van de boekingsmodule
II Specifieke voorwaarden verhuurd door middel van de boekingsmodule
III Annuleringsvoorwaarden

I. Specifieke voorwaarden huur door middel van de boekingsmodule

Dit deel van de Algemene Voorwaarden geldt, naast andere toepasselijke delen van de Algemene Voorwaarden, bij het als huurder maken van een boeking van accommodatie(s) middels de boekingsmodule van de website.

Aard en reikwijdte van de overeenkomst tussen huurder en Gites Betalingen

Gites Betalingen treedt op als tussenpersoon teneinde de huurder te faciliteren bij het sluiten van een overeenkomst met een verhuurder naar keuze van de huurder. Gites Betalingen is bij die overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder geen partij en niet verantwoordelijk voor de sluiting of de inhoud van die overeenkomst.

De voorwaarden van de overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder wordt bepaald door wat de huurder en de verhuurder met elkaar overeenkomen.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van de huurder?

De huurder heeft een eigen verantwoordelijkheid bij het maken van een boeking. De huurder:

 • kan altijd klachten die bij de verhuurder zijn gemeld, onder de aandacht brengen van Gites Betalingen en Gites Betalingen zal dan zal zijn uiterste best om huurder en verhuurder te helpen de klachten naar redelijkheid met elkaar op te lossen;
 • zal voldoende onderzoek verrichten naar de juistheid en volledigheid van mededelingen van de verhuurder en andere omstandigheden waarvan kan worden aangenomen dat die van belang zijn voor de overeenkomst;
 • is verantwoordelijk voor alle personen die gebruik maken van de boeking en zal aan hen alle relevante gegevens en voorwaarden, waaronder deze Algemene Voorwaarden, op voorhand bekend maken;
 • staat er voor in dat de verstrekte gegevens, waaronder accountgegevens en betalingsgegevens, juist en volledig zijn. Bij tussentijdse wijziging zullen gewijzigde gegevens direct worden doorgegeven;

Boeking

Een overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder voor accommodatie(s) ontstaat door het maken van een boeking. Een boeking van accommodatie(s) is volgens de wet een definitieve en niet te herroepen of te annuleren overeenkomst (net als bijvoorbeeld voor vliegtickets geldt). Op de overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder is ingevolge die wettelijke regelingen niet van toepassing de mogelijkheid van ontbinding van de overeenkomst (herroepingsrecht) als bedoeld in de artikelen 6:230g t/m 6:230v van het Burgerlijk Wetboek en als bedoeld in de artikelen 46a t/m 46j van het Burgerlijk Wetboek.

De boeking dient te worden gedaan op naam van de huurder. Het is niet toegestaan om de rechten of verplichtingen op grond van de overeenkomst aan anderen te verkopen of over te dragen.

Indien de huurder na boeking of poging daartoe geen bevestiging van de boeking heeft ontvangen, dient de huurder dit direct te melden bij de helpdesk.

Wijziging van een boeking is in beginsel niet mogelijk. Mocht de huurder toch een wijziging willen, dan neemt deze contact op met de helpdesk en informeert naar de mogelijkheden. Indien Gites Betalingen bij wijze van uitzondering de mogelijkheid van wijziging van de boeking biedt, dan kunnen daaraan aanvullende kosten zijn verbonden. Een wijziging kan uitsluitend plaatsvinden indien de huurder instemt met de aan hem op voorhand bekend gemaakte kosten daarvan.  

Prijs, facturering en betaling

De boeking leidt tot verschuldigdheid van de huursom, boekingskosten en eventuele andere kosten. Kosten verbonden aan de betaling zijn in alle gevallen voor rekening van huurder.

Bij de eerste termijnbetaling wordt een voorschot toeristenbelasting in rekening gebracht. Dat bedrag kan worden gecorrigeerd naar het actuele tarief bij de laatste termijnbetaling. 

Indien aanvullend een of meer verzekeringen worden gesloten, dan zijn hiervoor premie's en kosten verschuldigd.

Het verschuldigde bedrag dient te zijn ontvangen uiterlijk op de hieronder genoemde momenten. 

Aantal dagen vóór de geboekte aankomstdag Verschuldigd
 

 • Per direct bij boeking 30% van de huursom
  ( bij boekingen die meer dan 8 maanden tevoren worden gemaakt, wordt dit opgesplitst in 10% bij boeking en 20% 240 dagen voor de aankomstdag)
 • Uiterlijk 70 dagen voor de aankomstdag nogmaals 30% van de huursom
 • Uiterlijk 40 dagen voor de aankomstdag resterende 40% van de huursom 
 • totaal 100%

Indien een boeking korter dan 70 dagen vóór de aankomstdag plaatsvindt dan worden de aanbetaling en vervolgbedragen samengevoegd in overeenstemming met de termijn van het voorgaande overzicht.

Bij gebreke van tijdige ontvangst van verschuldigde bedragen zijn na aanmaning over de openstaande bedragen wettelijke rente vanaf de dag van opeisbaarheid en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

Bij gebreke van tijdige ontvangst van verschuldigde bedragen komt een boeking automatisch te vervallen, onverminderd alle verplichtingen van huurder, waaronder de verplichting tot betaling van al hetgeen is verschuldigd.

Garantie van Gites Betalingen bij onbeschikbaarheid accommodatie(s) op de aankomstdag

Gites Betalingen biedt een garantie die uitsluitend van toepassing is indien en voor zover een boeking is gedaan via de boekingsmodule van de website en verschuldigde bedragen zijn ontvangen. Indien blijkt dat een accommodatie(s) bij aankomst van de huurder niet beschikbaar is, dan zal Gites Betalingen aan de huurder de volledige huursom restitueren. Daarnaast heeft huurder recht op:

 • een vergoeing ten bedrage van 10% van de huursom, met een minimum van € 100 per boeking;
 • hulp bij het zoeken van alternatieve accommodatie(s).

De huurder dient op de aankomstdag direct melding te maken aan Gites Betalingen van alle relevante omstandigheden om Gites Betalingen in staat te stellen een aanspraak op deze garantieregeling te beoordelen.

II Specifieke voorwaarden verhuur door middel van de boekingsmodule

Dit deel van de Algemene Voorwaarden geldt, naast andere toepasselijke delen van de Algemene Voorwaarden, bij het als verhuurder overeenkomen van een boeking van accommodatie(s) middels de boekingsmodule van de website.

Aard en reikwijdte van de overeenkomst

Tussen de verhuurder en Gites Betalingen ontstaat een bemiddelingsovereenkomst indien de verhuurder een boeking overeenkomt met een huurder via de boekingsmodule van de website.
Gites Betalingen is bij die overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder geen partij en niet verantwoordelijk voor de sluiting of de inhoud van die overeenkomst.

De voorwaarden van de overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder wordt bepaald door wat de huurder en de verhuurder met elkaar overeenkomen.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van de verhuurder?

Verhuurder heeft eigen verantwoordelijkheden bij het afsluiten van een boeking. De verhuurder:

 • zal met voortvarendheid en op correcte wijze boekingsaanvragen en vragen van huurders behandelen;
 • zal op geen enkele wijze partij worden bij of medewerking verlenen aan het sluiten van een overeenkomst met een huurder voor een boeking of het ontvangen van betalingen of het maken van betalingsafspraken buiten de boekingsmodule om anders dan voor aanvullende diensten. Bij schending van deze verplichting is verhuurder aan Gites Betalingen onmiddellijk opeisbaar verschuldigd de administratiekosten ter hoogte van € 250,-- (tweehonderdvijftig euro's) en daarnaast eventuele andere schade van Gites Betalingen;
 • is zelf verantwoordelijk voor de sluiting van en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met huurder;
 • is verantwoordelijk voor eventuele klachten van huurder en de behandeling daarvan;
 • is verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van de huurder en beveiliging daarvan;
 • is verantwoordelijk voor de inning en afdracht van lokale belastingen anders dan de toeristenbelasting;
 • is gehouden de berekening van de toeristenbelasting te controleren en indien deze incorrect is, contact op te nemen met Gites.
 • verklaart op erewoord dat hij kennis heeft genomen en voldoet aan de eisen van de Franse wet op het toerisme: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006074073/ 
  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042070525/

Dit houdt o.a. in: 
- dat de verhuuractiviteit is gemeld bij de Mairie van de gemeente waar het huis zich bevindt. 
- dat als (in sommige gemeenten) een 13 cijferige code wordt verstrekt deze door verhuurder moet worden ingevoerd en wordt weergegeven op de advertentie.
- dat de verhuurder van zijn ‘résidence principale’ (hoofdwoning) zich bewust is van het feit dat zijn huis niet langer dan 120 dagen per kalenderjaar mag worden verhuurd.

Afhandeling van Boekingsaanvragen

De verhuurder is gehouden binnen 48 uur op boekingsaanvragen te reageren. De boekingsaanvraag kan op verzoek van de verhuurder worden verlengd met 48 uur.

Gites brengt € 30 in rekening indien:

 • de verhuurder een boekingsaanvraag laat verlopen;
 • de verhuurder een boekingsaanvraag afwijst als gevolg van gebleken niet-correcte informatie in de advertentie (niet-kloppende beschikbaarheid of niet-correcte vermelding van de tarieven).
 • de boeking wordt aangeboden met significant andere voorwaarden, zodat de boeking wordt afgewezen door de huurder.
 • de afhandeling van de boeking niet verloopt conform de normale wijze van communiceren en dit leidt tot afwijzing van het boekingsaanbod. 

Als de verhuurder de boeking wil afwijzen met een legitieme reden, dan moet er vooraf telefonisch contact gezocht worden met de helpdesk.

Vergoeding

Verhuurder is voor de boekingsmodule aan Gites Betalingen een vergoeding verschuldigd die gerelateerd is aan de hoogte van de huursom. Deze vergoeding wordt door Gites Betalingen ingehouden op het bedrag dat aan de verhuurder zal worden afgedragen.

Afdracht aan de verhuurder

De op grond van de boeking verschuldigde huursom wordt door Gites Betalingen van de huurder ontvangen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en de daarin opgenomen betalingstermijnen voor de huurder.

De afdracht aan verhuurder van de huursom of het aan verhuurder toekomende deel daarvan vindt in beginsel plaats zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de aankomstdag van de huurder. Gites Betalingen is nooit gehouden tot afdracht aan verhuurder van enig bedrag dat niet eerst door Gites Betalingen van de huurder terzake is ontvangen en behouden. Bij een geschil over verschuldigdheid is Gites Betalingen gerechtigd bedragen te verrekenen of de afdracht op te schorten.

Verhuurder kan geen aanspraak maken op andere bedragen, zoals aan Gites Betalingen toekomende boekingskosten en/of bemiddelingskosten.

III Annuleringsvoorwaarden

Dit deel van de Algemene Voorwaarden geldt, naast andere toepasselijke delen van de Algemene Voorwaarden, voor zowel huurder als verhuurder die gebruikmaken van de boekingsmodule van de website.

Annulering van een boeking door huurder

Bij annulering van de overeenkomst is de huurder annuleringskosten verschuldigd die afhankelijk zijn van het moment van annulering. Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden door een bericht te sturen aan [email protected]. De annuleringskosten zijn gelijk aan de boekingskosten aangevuld met een percentage van de huursom:

 • Bij annulering tot de 240e dag vóór de aankomstdag: 10% van de huursom.
 • Bij annulering vanaf de 240e dag tot de 90e dag vóór de aankomstdag: 30% van de huursom.
 • Bij annulering vanaf de 90e dag tot de 28e dag vóór de aankomstdag: 60% van de huursom.
 • Bij annulering vanaf de 28e dag tot de 7e dag vóór de aankomstdag: 90% van de huursom.
 • Bij annulering vanaf de 7e dag vóór de aankomstdag of later: de volle huursom.

Zonder annulering is de huurder altijd de volledige huursom en bijkomende kosten verschuldigd.

De huurder is niet gerechtigd de overeenkomst met de verhuurder op te zeggen anders dan door annulering zoals bepaald in deze annuleringsregeling.

Bij tijdige annulering zal creditering plaatsvinden van hetgeen gefactureerd is, onder gelijktijdige facturering van annuleringskosten. Gites Betalingen heeft het recht tegoeden te verrekenen met reeds ontvangen bedragen.

Gites Betalingen betaalt de van de huurder ontvangen bedragen minus boekingskosten en de voor de verhuurder geldende commissie voor een boeking, uit aan de verhuurder.

Annulering van een boeking door verhuurder

Annulering door de verhuurder is uitsluitend toegestaan in geval van aantoonbare en onvoorziene overmacht.

 • De verhuurder is als contractspartij gehouden de annulering en de omstandigheden van de overmacht aan de huurder mee te delen. 
 • Bij annulering door verhuurder is de verhuurder naast de verschuldigde commissie, boekingskosten en administratiekosten (150 euro ex. btw per boeking) verschuldigd. Verhuurder zal verschuldigde bedragen direct aan Gites Betalingen voldoen.
 • Bij annulering door verhuurder zal Gites Betalingen zorg dragen voor restitutie van door de huurder reeds betaalde bedragen die onverschuldigd zijn geworden als gevolg van de annulering door de verhuurder.
 • Indien de verhuurder de overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder annuleert vanaf de 28e dag vóór de aankomstdag, dan komt aan de huurder het volgende toe:
  Een vergoeding ten bedrage van 10% van de huursom, met een minimum van € 100,00 per boeking en hulp bij het zoeken van alternatieve accommodatie(s). 

Bij annulering door de verhuurder is deze mogelijk schadeplichtig naar de huurder volgens de Franse wet. Zie hiertoe de uitleg in de kennisbank

Datum laatste aanpassing: 24 januari 2024